خراسان/  گاه این شبهه پیش می آید که چون نفقه زن به عهده شوهر است و چه بسا شغل خاصی هم ندارد، خمس بر او واجب نیست. در حالی که اسلام برای زن استقلال مالی قائل شده، و اگر درآمدی کسب کرد باید مانند دیگر افراد سال خمسی برای خود داشته باشد و اگر درآمدش از هزینه های زندگی اش اضافه آمد، خمس آن را بپردازد. البته باید توجه داشت؛ به فتوای بسیاری از مراجع تقلید، هدیه هایی که زن از شوهر و یا بستگان دریافت می کند، خمس ندارد. حضرت آیت ا...مکارم شیرازی در استفتایی درباره داشتن سال خمسی از سوی زن چنین فتوا داده اند:


پرسش :آیا تعیین سال روز خمسى اختصاص به مردها دارد که به عنوان نان آور و مدیر خانواده هستند و یا زنان خانه دارى را که تحت سرپرستى مردها به سر مى برند و عایدات جزئى و محقر دارند نیز شامل مى شود؟ اگر عایدات آن ها نیز متعلّق خمس باشد آیا کیفیت تخمیس اموال آنان با مردان متفاوت است یا نه (توضیح این که گویا بعضى از آقایان گفته اند زن شوهردار باید به محض دریافت تخمیس کند)؟
پاسخ :هر کس درآمدى زاید بر مخارج دارد باید سال خمسی داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخمیس کند