خراسان/ * سر حرف باز می شود، با کلید لبخند تو.
* بهترین شاعر هم، بعد لبخند تو، قافیه را می بازد.
* قند لبخند تو، کوتاه ترین قصه شیرین دنیاست.
* توپ سرنوشت من، هیچ وقت به پای تو نمی رسد.
* دستانت را کشیدی، دنیا از دستم رفت.

نویسنده : سید مصطفی صابری


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید