آخرین خبر/ هر زمان که ماه به نزدیکترین فاصله ی خود از زمین یا حضیض مداری خود برسد و در عین حال در حالت بدر (ماه کامل) باشد، آنگاه می توان یک ابر ماه یا سوپرمون را رویت کردما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید