خراسان/ استاد شهید مرتضی مطهری فرموده‌اند:
انسان در دو حال ممکن است خدا را بخواند: یکی در وقتی که اسباب و علل از او منقطع شود و دچار سختی و اضطرار گردد، و یکی در وقتی که روح، خودش اوج بگیرد و خویشتن را از اسباب و علل منقطع کند.
کمال نفس در این است که خودش خود را منقطع سازد و اوج بگیرد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید