آخرین خبر/ بچه کوچک این مارها نیز به اندازه مادرشان سمی هستند. شکار این بچه مار رو ببینید!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید