آخرین خبر/ این کلیپ مربوط به طبیعت اروپا نیست، اینجا طبیعت زیبا و بکر شیروان دره سی در مشگین شهر استان اردبیل
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید