آخرین خبر/ آفتاب پرست "نسوتوم"؛ سلاح زبان را دارد ولی در ابعادی کوچک دارد کوچک به اندازه چوب کبریت . بخاطر همین باید بسیار به شکار خود نزدیک شود. در جنگل پیدا کردن شکار در اندازه مناسب سخت است. آخوندک بازوانی دارد که 10 برابر سریعتر از از پلک زدن میتواند حمله کند و تنها حشره شناخته شده است که میتواند 3بعدی ببیند. بسیار عالی برای تخمین فاصله اما همانند آفتاب پرست باید حرکتی ببیند تا مطمئن شود این کار خوردنی است!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید