خراسان/ شنیدم که گفتا وزیری چنین
به مردم که ای اهل ایران‌ زمین!
اگر چه نجیبید و آگاه و گل
ولی دیده‌ام‌تان زیادی تپل
«نان‌استاپ» و «بیست و چهاری» همه
دهان‌پُر بگویید‌: «بازم کمه!»
سه وعده خوراک خفن می‌خورید
خودم دیده‌ام، مرد و زن می‌خورید
در این برهه سخت و حساس، هیچ
نکردید غفلت از آن پیچ‌پیچ
توجه نکردید جز بر شکم
«عزیزان! بسه یا که بازم بگم؟»
ببینید چینی به یک وعده‌، روز...
...رساند به شب، سیر باشد هنوز
شما هم همه وعده را کم کنید
کمربند را سفت و محکم کنید
بریزید کمتر به خندق، بلا
بمانید زنده کمی با هوا
ظریفی در آن انجمن داد زد
که ای مرد بادانش و پر خرد!
تو گفتی که ما وعده را کم کنیم
شکم را تهی زین همه سم کنیم
ولی وعده‌ را که شما می‌دهید
شما وعده‌ها را به ما می‌دهید
چو فردا برآید بلند آفتاب
به جای سخن، تو بگیر و بخواب
ببینی مگر ما نه چون چینیان
نه یک وعده... بی‌وعده گیریم جان!

عبدا... مقدمی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید