راه راه/ ای قوم لوزان رفته کجایید؟ کجایید؟
هنگام خروج است! همه زود بیایید

تولید هوا رفته رآکتور پر سیمان!
اینگونه بمانید همه روی هوایید

چون تیر ترامپ خل و چل خورده به صخره
پس منزوی و ساکت و افسرده چرایید؟

مثل اتم توی رآکتور بخروشید
آلفا و بتایید! گامایید! گامایید!

اندازه موهای ترامپ و کس و کارش
هی کیک بزردید و هی هسته گشایید

هین درب نکوبید! و خودکار نشوتید!
هنگام خروش آمده لطفا بصدایید!

برجام سه تا گل به خودی زد ولی اصلا
نومید نباشید! لیورپول شمایید!

امین شفیعی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید