راه راه/ ای قوم لوزان رفته کجایید؟ کجایید؟
هنگام خروج است! همه زود بیایید

تولید هوا رفته رآکتور پر سیمان!
اینگونه بمانید همه روی هوایید

چون تیر ترامپ خل و چل خورده به صخره
پس منزوی و ساکت و افسرده چرایید؟

مثل اتم توی رآکتور بخروشید
آلفا و بتایید! گامایید! گامایید!

اندازه موهای ترامپ و کس و کارش
هی کیک بزردید و هی هسته گشایید

هین درب نکوبید! و خودکار نشوتید!
هنگام خروش آمده لطفا بصدایید!

برجام سه تا گل به خودی زد ولی اصلا
نومید نباشید! لیورپول شمایید!

امین شفیعی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی