خراسان/ چهره و رنگ و رو و سر و وضع شخص، نشان دهنده احوال درونی اوست. مثلاً رنگ زرد نشان دهنده کسالت و بیماری است، رنگ سرخ نمایانگر خجالت یا عصبانیت و بی‌حوصلگی و نامرتب بودنش، گویای آشفتگی و پریشان حالی اوست.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید