خراسان/ آورده اند که حجاج بن یوسف به کسی نامه نوشت و در آن سخنان ناشایست در قلم آورد. آن کس جواب نوشت که: نامه تو رسید و آن چه در آن بود بر من معلوم گشت. بدان که خدای تعالی را نظری است از نظرهای لطف و رحمت، چون یکی از آن ها سوی من باشد از بلای تو در امان باشم و نظری از نظرهای عدل، که چون یکی سوی تو باشد چنان مشغول خود شوی که تو را با من کاری نباشد. چون حجاج آن نامه بخواند از بزرگی آن سخن بر خود بلرزید و دیگر کلام نابه جا نگفت.

جوامع الحکایاتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید