خراسان/ آیا می توانید صفحه ساعت بالا را به سه بخش چنان تقسیم کنید که مجموع اعداد هر بخش، با
بخش های دیگر برابر باشد؟ (تنها از دو خط برای تقسیم کردن استفاده کنید).

پاسخ در تصویر دوم است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید