خراسان/ دانشمندان شواهدی از «جمعیت اشباح» مرموز انسان های باستانی کشف کرده اند که حدود 625هزار سال پیش در آفریقا می زیسته اند و از نظر ژنتیکی با انسان امروزی ارتباط دارند. دانشمندان می گویند: احتمالا 19 درصد از تبار ژنتیکی انسان امروزی از این جمعیت باستانی گرفته شده، البته هویت این انسان ها، نامشخص است و به همین دلیل از کلمه اشباح در نام گذاری آن ها استفاده شده. یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی می گوید:«تحلیل ها نشان می دهد که یک جمعیت شبح باستانی در شکل گیری تبار ژنتیکی جوامع امروزی غرب آفریقا نقش داشته است.»
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید