آخرین خبر/ فروریختن یک دیوار در هند روی کارگران در حال کار که منجر به فوت یکی از کارگران شد
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید