شیرین طنز/ بهترین نعمت جهان؛ خنده
چاره ی رنجِ بی کران؛ خنده
مرگ بر خودروی گران؛ خنده
سودمند است و بی زیان؛ خنده

هر که با ما بد است می‌خندیم
« کرونا » آمده است می‌خندیم

یک نفر در فشار؛ می خندید
بر غمِ روزگار؛ می خندید
حینِ انجامِ کار؛ می خندید
گاه می زد کنار؛ می خندید

هر که با ما بد است می خندیم
« کروناآمده است می خندیم

مرگ بر غصه های بی مورد
مرگ بر نرخ پسته و سنجد
مرگ بر گاز و مایع و جامد!
مرگ بر نیشِ صحبتِ حاسد

هر که با ما بد است می خندیم
« کرونا » آمده است می خندیم

چای را می خوری چرا با قند؟
در کنارش گذار یک لبخند
خنده کن بر غم خودت؛ هرچند
توی « دربند » هستی یا در بند!

هر که با ما بد است می خندیم
« کرونا » آمده است می خندیم

هرکسی ناقلاست؛ می خندد
درد او بی دواست؛ می خندد
توی بندِ بلاست؛ می خندد
دادِ او بی صداست!؛ می خندد

هر که با ما بد است می خندیم
« کرونا » آمده است می خندیم

الغرض « خنده » راهِ درمان است
بهترین اکتشافِ انسان است!
محرم غصه های مامان است
باعثِ التیام بحران است

هر که با ما بد است می خندیم
« کرونا » آمده است می خندیم

شاعر : امیرحسین خوش حال

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید