آخرین خبر/ این شوخی رو فقط روی دوستای با جنبه تون پیاده کنید.