آخرین خبر/ این دعوا، دعوای بین دو دوست قدیمی در چین بر سر حساب کردن پول رستوران است!