باشگاه خبرنگاران/ خیلی از مردم در طول روز در محل کار یا در خودرو دچار خواب آلودگی می شوند، و برای یک استراحت کوتاه کلافه می شوند، متخصصین برای چنین شرایطی بالشتی را طراحی کرده اند که در هر زمان و مکانی می شود از آن می توان استفاده بهینه کرد.