شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
چهار چیز است که اگر یکى از آنها به خانه ‏اى درآید آن را ویران کند و از برکت آبادان نشود : خیانت ، دزدى ، شرابخوارى و زنا .

بحار الأنوار : 79 / 19 / 4 منتخب میزان الحکمة : 72