آخرین خبر/ خرابی یک ساعته قطار در ایستگاه مترو در چین، باعث ازدوحام عجیب مردم در ایستگاه شد. این تراکم جمعیت در اوضاع کرونایی بسیار خطرناک است و برای همین مورد توجه قرار گرفته است