آخرین خبر/ پرت شدن راننده از داخل خودرو در حین ملق زدن و نجات معجزه آسای او / فیلیپین