مصافمصاف/ رائفی پور : قومی که نگذاشتند تاریخ تکرار شود...این مردم لیاقت درک زمان ظهور رو دارند