خراسان/ مجید، ناصر و محمدعلی هر کدام در مدرسه های «الف»، «ب» و «ج» درس می خوانند.آن ها فردا هر کدام امتحان مجزایی دارندکه به دلیل کرونا به صورت آنلاین برگزار می شود. با توجه به آن چه در زیر نوشته ایم بگویید محمد علی فردا چه امتحانی دارد.
مجید در مدرسه «الف» درس نمی‌خواند.
ناصر هم در مدرسه «ب» درس نمی خواند.
بچه های مدرسه «الف» امتحان ریاضی ندارند.
بچه های مدرسه «ب» امتحان انگلیسی دارند.
ناصر امتحان علوم ندارد.


پاسخ در تصویر دوم است.