آخرین خبر/ ...الهی قربانت بروم.... صورت زیبایت.... محبوب عزیزم.... فکر میکنید این عبارات عاشقانه را چه کسی برای عشقش گفته باشد؟