آخرین خبر/ پدر از پسرش خواسته که انتخاب کنه قطار از کدوم مسیر بره! مسیری که پنج آدم داخلش هستن یا مسیری که یک آدم اونجاست