بیتوته/ صبر و تحمل داشته باش و دلت را قوی کن که شادی به تو نزدیک است.