آخرین خبر/ لحظه اصابت صاعقه به یک خانه در دامنه کوه


هند