آخرین خبر/ این جوان تایلندی که بنزین موتورش در یک مکان دور افتاده تمام شده بود، با کمک پلیس به این روش بکسل شد و به خانه بازگشت!