آخرین خبر/ بیرون کشیدن پای یک دختر بچه از میان در چرخان یک مجتمع در چین