آخرین خبر/ لحظه نشست کردن خیابان در چین هنگام عبور یک تریلی