آخرین خبر/ یک رستوران در تایلند برای رعایت فاصل اجتماعی بین میز ها از عروسک های پاندا استفاده میکند