دیرین دیرین/ وی یه مقدار عصبانیه. سعی کنیم درست حرف بزنیم و درست بنویسیم.