جام/ کارگران موزه «مونترال» یک جوجه اردک را که در داخل چاله پر از آب به دام افتاده بود نجات دادند و به مادرش رساندند.