آخرین خبر/ برخورد کشتی حمل کانتینر با پل معلق در هلند