آخرین خبر/ یک تصمیم ناگهانی برای تغییر مسیر که ممکن بود به فاجعه ختم شود در چین