آخرین خبر/ فرو ریختن یک ساختمان بر اثر رانش زمین در چین