آخرین خبر/ نجات مسافران گیر افتاده در سیل توسط نیروی آتشنشانی

چین