آخرین خبر/ "بوچرز بروم" نام گیاه عجیبی است که میوه‌هایش روی برگش قرار دارد و در برخی نقاط ایران و امریکای جنوبی یافت میشود