آخرین خبر/ یک نوع مار کبرا به نام تُف انداز وجود دارد که زهر را از طریق نیش خود به اطراف پرت می کند.
این مار چشمهای حیوان حمله کننده یا مورد حمله را که ممکن است یک بز کوهی یا بوفالو و یا حیوان درنده ای باشد، هدف قرار می دهد.ماده ی زهری تا حدود دو متر به طرف جلو پراکنده می شود و فورا سبب کوری طعمه می گردد.