آخرین خبر/ آسمان شب اگر برخی از اجرام آسمانی به ما نزدیکتر بود