آخرین خبر/ سورپرایز مادربزرگ فکر میکرد نوه اش نتونسته به خاطر کرونا امسال به دیدنش بیاد اما این شکلی سورپرایز شد فکر میکرد نوه اش نتونسته به خاطر کرونا امسال به دیدنش بیاد اما این شکلی سورپرایز شد