آخرین خبر/ انفجار مخزن سیلندر گاز مایع در یک ساختمان مسکونی در چین