میزان/ درگیری بین کانگرو و سگ شکارچی در نهایت با دخالت یک انسان خاتمه پیدا می‌کند، دخالتی که به درگیری انسان با کانگرو منجر می‌شود و در نهایت انسان با یک ضربه مشت کانگرو را شوکه می‌کند. ضربه‌ای که عکس العمل جالب کانگرو را به دنبال دارد.