آخرین خبر/ راننده کامیون سعی کرد با بوق زدن بهش هشدار بده اما دیر شد...

ایرلند