آخرین خبر/ ورود خرس سیاه وحشی به داخل یک خانه برای خوردن پیتزا / کاناد