مهر/ خدایا من بنده توام و در راه تو قدم برمی‌دارم.