آخرین خبر/ واکنش دانش آموزان چینی هنگام وقوع زلزله