آخرین خبر/ تصادف در چهارراه به خاطر سرعت غیرمجاز در چین