آخرین خبر/ موج سواری بر روی آب تخلیه شده از سد در مالزی