آخرین خبر/ ماهیگیران چینی یک ماهی به وزن 70 کیلو صید کرده اند